Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Our history in Turkish language...Nea Peramos Kavala

TARİHİ BİLGİLER: NEA PERAMOS VE ESKİ TROIA ( TRUVA)
Nea Peramos, günümüzde Batı Trakya’nın en güzel plajlarından biri (Ammolofi) olmaktan ziyade,
ucuz konaklama ve muhteşem tavernaları ile bilinir.
Bölge aynı zamanda cok eskilere dayanan tarihi ile de bilinir.
Eski çağlarda, Nea Peramos’un bir yerleşim alanı olarak seçilmesinin nedenlerinden biri, avantajlı
coğrafi konumu ayrıca dağın eteklerinde (Eleftheres) verimli ovaları, denizi, İpinemou körfezi büyük
rol oynamıştır. Özellikle bu bölgede HOMEROS’un destanına gore, “ESİMİ” veya “İSİMİ” bölgesi,
Kastianira’nın doğum yeri ve bölge kralının kızı, ayrıca daha sonra TRUVA savaşı sırasında Truva
kralı PRİAM’ın eşi olarak geçer. Priam ile Kastianira’ın oğlu Gorgithion Troy’lara karşı savaşmıştır.
M.O 7.yy’ ın üçüncü çeyreğinde, Nea Peramos Thasozlu Parionlular’ın ilgisini çekmiştir. Bunun
sonucu olarak İsimis, taşlı tepesi, kalenin batısında Vrasidas yarımadasının denizle kıyıyı bağladığı
yerde kurulur.
İsimis kalesi yerel granitten yapılmış, duvarlarla çevrili ve kalenin tepesinde muhteşem tanrıça
Athena, tapınağı ile süslenmişti. Tapınak, M.O 6-8 yy dayanır.
Bu eski çağlara ait tapınak yıkılır ve yerine yeni bir tapınak inşa edilir. Yeni tapınağın kalıntıları ve
şehir duvarları bügüne kadar var olup, Nea Peramos’un Bizans kalesinin karşısında yer alır.
İsimi ekonomisi tarıma dayalı’idi. Bağ ve bağcılık önemli bir yer tutar, ayrıca şarap üretimi (Vivlinon
şarabı) en ünlülerindendi. İsimi antik kenti’nin Kyklades, Kavala,
ve Doğu Ege kentleri ile de önemli ticari ilişkileri vardı.
Antik ‘İsimi’ Atinalılar ve Ispartalılar içinde önemli bir kent idi. Bu yüzden de Atinalılar ve Ispartalılar
tarafından bir cok kez kusatılmış ve en önemlisi de Isparta kralı Vrasidas tarafindan olmuştur.
‘Vrasidas bölgenin kalkınmasında büyük rol oynamıştır.
Antik döneme ait çok ilginç bir hikaye çok kişi bunun bir efsane olduğuna da inanır, Vrasidas’ın
gemileri, Amfipolis kuşatması sırasında Atinalılar tarafından N.Peramos körfezinde sıkıştırılır,
Vrasidas gece karanlığından faydalanarak gemisini, körfezi açık denizden ayıran dar bir kara
parçasından karşı tarafa geçirir ve Atinalıların elinden kurtulur.Günümüzde bile bu kara parçası
Vrasidas Yarımadası diye bilinir ve Bizans kalesinin tam karşısında yer alır.
Ortaçağlarda İsimis Kentinin kuzeydoğu yönünde bulunan tepedesinde Bizans kalesinin bulunduğu
alanda yeni bir şehir kurulmuştur, Anaktoropolıs.
Anaktoropolis’in surları 1167 ile 1170 yılları arasında kurulmuş. Anaktoropolis kalesi Kuzey Ege’nin
akıncıları ve korsanlarına karşı bir deniz üssü olarak kullanilmış ve bölgenin güvenliğini sağlamıştır.14
yy ortalarında Anaktoropolis korsan Alexiou’nun eline geçmiştir.
1923 ilkbaharında Perama’lı ilk aileler bölgeye yerleşmeye başlar ve Nea Midia (N.Peramos’un eski
adı) kurulur. Bu şehir Karadenizden göç edenler için inşa edilmiş ve daha sonra Peramalı farklı aileler
de (Diavati, Kasteli, Chartalimi, Paşa köy, Yanohora) buraya yerleşmiştir.
1928 başlarinda da bu yerleşim bölgesi Nea Peramos adını almıştır.